Fons documentals

Arxius parroquials

Contè les bases de dades del buidat del contingut dels llibres sagramentals de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau: baptismes, òbits, casaments, testaments, també d’altres documents com: censos, establiments, pergamins, àpoques..., i demés documentació relacionada amb la parròquia.

Arxius municipal

Conté les actes del Consell Municipal de Canet des de la seva constitució el 1599 fins a mitjans del segle vint, i tota la documentació existent relacionada amb la gestió de la hisenda local, conservada en el seu arxiu. Els documents es troben digitalitzats amb un breu índex explicatiu.

Arxius Privats i altres documents de Canet

Recull d’arxius destacats sobre la vila de Canet, propietat de persones privades que ens han premés la seva digitalització i publicació, així com treballs, index, buidats i informacions que des del CEC hem anat recopilant sobre temes relacionats amb Canet dipositats en arxius públics.