Perg-106-2

Data: 
09/02/1577
Regest: 
Donació de 25 lliures de moneda barcelonina, feta per Beneta Gibert, viuda en primeres núpcies de Miquel Cabanyes, pagès de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de la Vall de Canet i en segones núpcies de Gabriel Galeta (alies Gibert), comerciant de la
Vila de Santa Maria d'Arenys; a favor del matrimoni que s'ha de celebrar entre Coloma, dozella,filla de la donant i del dit Galeta d'una part i Miquel Flaquer, mariner de la vila de Canet i fill natural de Joan Flaquer+ i Joanna Flaquer, de part altre.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
33 x 34
Notes: 
(El regest que acompanya la digitalització del document indica, amb error, l'any 1507 en lloc de 1577) Nota: En una escriptura de 7 juliol 1581 del notari Josep Coll, apareix Miquel Flaquer (alies Cabanyes) marit de una Coloma Cabanyes senyora i propietaria del Mas Cabanyes, venent uns patis a Bartomeu Milans. Sembla, doncs, que aquesta Coloma tot i ser filla de Gabriel Galeta (com diu el present document), hauria heretat el mas Cabanyes de la seva mare Beneta Gibert com viuda de Miquel Cabanyes ( a confirmar si efectivament Beneta heretà el dit mas al morir son primer marit Miquel Cabanyes, ¿pot ser sens fills?).

Tipologia:

Llengua: