Perg-110

Data: 
13/10/1508
Lloc: 
Pineda
Regest: 
Venda Perpètua d'una peça de terra, amb un cens de 4 lliures i 3 sous de moneda barcelonina, feta i signada per Pau i Jaume Alomar, pare i fill respectivament, de la parròquia de Sant Iscle de Vallalta; a favor de Bernat Cabanyes, veí de la parròquia de
Sant Pere i Sant Pau de la vall de Canet.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
35 x 34

Tipologia:

Llengua: