Perg-141-B

Data: 
28/05/1530
Lloc: 
Sant Martí d'Arenys
Regest: 
Censal amb preu de 12 lliures de moneda barcelonina com a renda anual, fet i signat per Joan Puig, pagès, senyor útil i propietari del Mas Puig del veïnat de Cruanyes, parròquia de Sant Cebrià de Vallalta; a favor de Joanna Tarrats, viuda de Joan Tarrats,
negociant de la Ciutat de Girona.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
64 x 60

Tipologia:

Llengua: