Perg-146

Data: 
24/10/1532
Lloc: 
Vall de Canet
Regest: 
Censal de preu de 15 lliures i de 15 sous de cens anual, de moneda barcelonina fet i signat per Salvador Colomer, pagès, com a principal i per Joan Muní, Miquel Ferrer i Bartomeu Bigues, també pagesos,com a fermança,
tots de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de la Vall de Canet; a favor de Jaume Colomer, sastre de dita parròquia, Segueix àpoca.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
60 x 41
Notes: 
pergamí amb ratadures i perforacions afectant el text

Tipologia:

Llengua:

Noms de lloc: