Perg-148-F

Data: 
06/03/1537
Lloc: 
Vall de Canet
Regest: 
Capbreu de Pere Doy per la casa i terra anomenada "d'en Doy" situada a la ribera de la Vall de Canet a favor de Rainer Salvador, rector de l'esglesia de Sant Iscle per cens anual de 2 sous. segueix Capbreu de Bartomeu Casadevall per una quintana i casa
contigua situada en dita vall de Canet al lloc anomenat Sant Feliu per cens anual de 20 sous (s'esmenten les afrontacions)
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
57 x 23

Tipologia:

Llengua: