Perg-152-B

Data: 
15/03/1539
Lloc: 
Pineda
Regest: 
Censal mort venut per Francesc Moni, pescador del lloc i parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella i per sa muller Caterina; a favor de Jaume Castellar d'en Portallar, pagès de la vall de C....? de Santa Maria de Pineda per valor de 50 sous.
Segueix àpoca.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
47 x 39
Notes: 
(Pendent de revisar el text) (Advertencia: Els regests amb en nº de pergamí, que acompanyen les digitalitzacions dels pergamins Perg-152-B i Perg-162-B, estan intercanviats)

Tipologia:

Llengua: