Perg-154

Data: 
20/06/1540
Lloc: 
Vall de Canet
Regest: 
Establiment d'una peça de terra situada en el lloc anomenat Camp de Sant Feliu en la Vall de Canet, de set canas i dos pams d'amplaria i de llargada 21 canas, fet per Bernat Cabanyes, pagès i senyor útil i propietari
del Mas Cabanyes de dita vall; a favor de Pere Misser, també de dit terme. (segueix afrontaments)
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
39 x 34

Escrivà:

Tipologia:

Llengua: