Perg-155-A

Data: 
16/07/1540
Lloc: 
Vall de Canet
Regest: 
Establiment d'una peça de terra situada al lloc anomenat Camp de Sant Feliu a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de la Vall de Canet, de 21 canes d'amplaria i de llargada segons els afrontaments indicats, fet per Bernat Cabanyes, pagès i senyor útil i
propietari del Mas Cabanyes de dita vall; a favor de Tomàs Cabanyes, també de dita parròquia.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
38 x 29

Escrivà:

Tipologia:

Llengua: