Perg-160

Data: 
21/05/1543
Lloc: 
Vall de Canet
Regest: 
Capítols matrimonials entre Miquela Ferrer, donzella filla de Miquel Ferrer, pagès i de Magdalena muller seva, tots de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de la Vall de Canet; i de altre part Bartomeu Trasiol ? fill d'Antoni Trasiol, difunt i de Antonia,
de la parròquia de Caldes d'Estrac. amb dot de 30 lliures de moneda barcelonina.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
32 x 29

Llengua: