Perg-163

Data: 
04/07/1554
Lloc: 
Ribera de la Vall de Canet
Regest: 
Establiment fet per Elisabet Cabanyes, viuda de Bernat Cabanyes, pagès de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de la Vall de Canet, de dos peces de terra que divideix i separa de la seva propietat en el lloc anomenat Camp de Sant Feliu de la dita
parròquia, d'ample de 26 pams i de llarg 21 pams de cana de llana vigent al terme de Montpalau, afronta a orient amb via pública i a migjorn, occident i nord amb honor meu; a favor de Jaume Miró, mariner, també de dita parròquia a cens de 20 sous
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
46 x 18

Escrivà:

Tipologia:

Llengua: