Perg-170

Data: 
17/09/1548
Lloc: 
Vall de Canet
Regest: 
Establiment d'una peça de terra, situada a la Vall de Canet, al lloc anomenat Camp de Sant Feliu, feta i signada per Miquel Cabanyes (alies Sant Romans), pagès de la parròquia de Sant Cebrià de Tiana, diòcesi de Barcelona i tutor i curador del
pupil Miquel Cabanyes senyor útil i propietari del Mas Cabanyes; a favor de Joan Flaquer, mariner de Canet, Preu 100 lliures i cens anual 100 sous moneda barcelonina.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
24 x 15
Notes: 
Nota. Sembla ser el mateix document del Perg-169, però amb data distinta ¿o un nou establiment?

Tipologia:

Llengua: