Perg-179

Data: 
05/10/1551
Lloc: 
Canet
Regest: 
Elisabet Cabanyes, senyora útil i propietaria del Mas Cabanyes, de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de la Vall de Canet, estableix i concedeix a Joan Castres dos patis de terra que divideix i separa de la terra seva al lloc dit Camp de Sant Feliu de
dita parròquia, de 25 pams d'ample i 21 canes i dos pams de llarg. Afronta a orient amb l'honor de Bernat Misser,a migdia i occident amb el meu i a cerc amb l'honor d'en Roqueta. Cens anual 5 sous per pati a pagar per Nadal
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
34 x 29

Escrivà:

Tipologia:

Llengua: