Perg-184

Data: 
03/03/1553
Lloc: 
Vall de Canet
Regest: 
Establiment fet per Elisabet Cabanyes, viuda de Bernat Cabanyes, pagès de la ribera de la Vall de Canet senyor útil i propietari del Mas Cabanyes, separant de la seva heretat, en el lloc dit Camp de Sant Feliu, dos patis de terra de ample de 21 canes i
25 pams de llarg. A favor d'Antoni Barrera, mestre de cases de Canet, Afronta a orient amb l'honor de Bernat Misser,a migdia amb Joan Bagà, a occident amb carrer que dona al mar i a cerc amb l'honor d'en Roqueta. Cens anual 10 sous per Nadal.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
41 x 26

Escrivà:

Tipologia:

Llengua: