Perg-190

Data: 
02/09/1558
Lloc: 
Canet
Regest: 
Miquel Cabanyes alies Sanromà, pàges de Sant Cebrià de Tiana i tutor i curador del pupil Miquel Cabanyes senyor útil i propietari del Mas Cabanyes de la vall de Canet, per instrument públic del 2 novembre 1548 ... a Joan Flaquer, mariner de dit Canet...
per dot i complement... de Joana muller de Joan Flaquer.... Censal.... de 100 lliures amb pensió anual de cent sous de moneda de barcelona... (extens)
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
51 x 47
Notes: 
(Aquest document sembla relacionat amb els Perg-167-B i Perg-171 )

Tipologia:

Llengua: