Perg-192

Data: 
14/03/1559
Lloc: 
Vall de Canet
Regest: 
Miquel Cabanyes, alies Sanromà, pagès de Sant Cebrià de Tiana en temps tutor i curador del pupil Miquel Cabanyes senyor útil i propietari del Mas Cabanyes, estableix perpetuament a favor de Jaume Veya mariner de Canet un pati de terra, en el lloc dit Camp
de Sant Feliu, que separo de la propietat, afronta a orient amb carrer públic cap el mar, a migdia...?..,a occident amb pati d'en Pere Prat, bracer, a cerc amb honor d'en Llauder ...
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
36 x 27

Escrivà:

Tipologia:

Llengua: