Perg-194

Data: 
07/08/1559
Lloc: 
Pineda
Regest: 
Miquel Cabanyes, alies Sanromà, pagès de Sant Cebrià de Tiana, tutor i curador del pupil Miquel Cabanyes senyor útil i propietari del Mas Cabanyes de Canet, estableix un pati de terra a favor de Salvador Poses, mariner de Canet, en el lloc dit Camp de
Sant Feliu de Canet, te d'ample de cerc a migdia 25 pams de cana de llana i de llarg d'orient a occident com el pati d'en Jaume Sala, hostaler..... Cens 5 sous per Nadal
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
43 x 38

Escrivà:

Tipologia:

Llengua: