Perg-196

Data: 
14/09/1561
Lloc: 
Canet
Regest: 
Institució d'aniversari feta per Benet Pujol i Joan Pica, mariners i Eulalia Vendrell, viuda de Joan Texoners, difunt, de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de Canet, marmessors testamentaris del dit Joan Texoners
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
30 x 15

Tipologia:

Llengua:

Noms de lloc: