Perg-198

Data: 
03/03/1563
Lloc: 
Canet
Regest: 
Establiment d'una peça de terra situada al Mas Cabanyes de la Vall de Canet, feta per Miquel Cabanyes alies Sanromà, pagès de Sant Cebrià de Tiana diòcesi Barcelona,, tutor del pupil Miquel Cabanyes senyor útil i propietari de dit mas; a favor d'Antoni
Figarola i Bernat Oliver, també de la vila de Canet
Suport: 
pergami
Mides (en cm): 
37 x 24

Escrivà:

Tipologia:

Llengua: