Perg-199

Data: 
17/09/1573
Lloc: 
Pineda
Regest: 
Venda d'un censal de 21 lliures barceloneses de preu, feta i signada per Eulàlia Monet viuda de Quirze Monet, mariner de la vila de Calella, a favor de Jaume Capellar Desportellar, pagès de la Vila de Pineda, cens anual 21 sous
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
43 x 34

Tipologia: