Breu pontifici de Pius XII, el document de 1957, segellat per la sagrada congregació de ritus i vingut de Roma, nomenant a la Mare de Déu de la Misericòrdia, patrona de la comarca del maresme, traduït al català del llatí, per Mn. Andreu Soler Solei.

La Mare de Déu amb els braços oberts des del seu cambril.
La Mare de Déu amb els braços oberts des del seu cambril.

PIUS XII PAPA, EN RECORDANÇA PERPÈTUA
Aquells que els cristians invoquem confiadament com a Mare de misericòrdia mai no ha decebut llur esperença.

Al contrari, els ha obert del tot els tresors del seu Cor maternal.

No altrament s'ha esdevingut, segons que ens han informat, a la comarca dita del Maresme i sobretot, a la parròquia de Canet de Mar, del bisbat de Girona, a Catalunya.

Allí hi ha un santuari molt visitat, dedicat a la benaurada sempre Verge Maria de la Misericòrdia.

La fervorosa pietat dels fidels d'aquella comarca envers la verge resta comprovada no sols amb el grandiós Santuari, consagrat l'any 1857 i més endavant reconstruit després de la total destrucció que sofrí durant la terrible guerra civil sino també amb la corona d'or que fou imposada a la sagrada Imatge el 1907, per tal d'honorar-la i que també l'hi fou restituïda després de la guerra.

Amb tot això ha augmentat cada dia més la devoció a Maria.

Grans colles de fidels de tota la comarca acudeixen a aquesta sagrada Casa en determinats dies dies com a pelegrins.

Hi van per pregar devotament a la Verge i Mare de Déu de la Misericòrdia, o també per donar-li gràcies amb tot el cor dels beneficis que n'han rebut.

I en escaure's el centenari de la consagració del primer Temple, així com també el cinquantenari de la coronació que es va fer de la Imatge de Maria, perquè no passin oblidats aquests dos faustos aniversaris, uns fills estimats, l'actual rector de la parròquia i el batlle del municipi de Canet de Mar, en nom propi i de tots els ciutadans, humilment i amb insistència, ens han demanat que la benaurada Verge Maria de la Misericòrdia fos per Nós benigament declarada Patrona celestial no sols de la ciutat i de la parròquia, sino també de tota la comarca del Maresme, dintre els límits del bisbat de Girona.

Nós, atenent la recomanació molt favorable del venerable germà Josep Cartanà i Inglés, bisbe de Girona, res no desitjant amb més afany que l'augment de la devoció dels fidels a la Immaculada Reina del cel i volent premiar aquesta especial i encesa devoció de la ciutat i la comarca esmentades, amb molt de gust hem determiant d'accedir a aitals peticions.

Per això, segons dictamen de la Sagrada Congregació de Ritus, amb ple coneixement i deliberació madura i amb la plenitud del Poder Apostòlic, per la força de les presents lletres i a perpetuitat, establim, constituïm i declarem, sense que pugui oposar-s'hi res en contra PATRONA PRINCIPAL PROP DE DÉU, pel que fa a tota la regió que en català s'anomena "Comarca del Maresme", LA BENAURADA VERGE MARIA, invocada popularment amb el nom de MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA, la Imatge de la qual es conserva i venera a l'Església parroquial del lloc de Canet de Mar.

I això amb tots els honors i privilegis litúrgics que corresponen rectament als Patrons principals dels llocs.

Això manem i establim i declarem que les presents lletres són fermes, vàlides, eficaces a perpetuïtat amb plenitud i integritat de tots els seus efectes; que tots aquells als quals pertoqui o pertocarà hi siguin favorables del tot ara i en endevant; que així es judiqui i es defineixi degudament, i que sigui nul i sense valor tot allò que es faci en contra d'aquestes disposocions per part de qualsevol, amb qualsevulla autoritat, sia amb coneixement, sia amb ignorància.

Decretat a Roma, prop de Sant Pere, sota l'anell del Pescador. 16 de febrer de 1597. Any 18.è del nostre Pontificat.

Per manament especial del Sant Pare, Cardenal Pro-Datari per als assumptes públics de l'Església,

Gilo Bruguda, per al Breus Apostòlics