Perg-095

Data: 
08/04/1609
Regest: 
Ins titució de diferents aniversaris, feta i signada per Bartomeu Macià i Jaume Macià, pare i fill, pescadors, Bartomeu Llobet, mariner i Pere Vendrell, fuster, tots de la parròquia de Sant Benet de Canet, amb consigna d'un censal amb preu de 25 lliures
de moneda barcelonina que tots els anys pagava Bernat Arenes de Sant Pol a dita parròquia de Canet
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
41 x 38
Notes: 
El regest original que acompanya la digitalització dona com data 5 d'abril de 1501 evidentment erronea.

Noms de lloc: